Podaruj nam 1%

HomeZSS KorlinoHistoria - kalendarium

Historia - kalendarium 1945-2005

9.VI.1945 r. - pisemna decyzja Inspektora Oświaty w Sławnie R. Wojtyniuka o przekazaniu budynku na potrzeby szkoły w Korlinie.

Rok szkolny 1945/1946. 4.IX.1945r.- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przez Władysława Szalewskiego. * Naukę rozpoczęło 41uczniów. Obowiązek szkolny spełniało 90% dzieci. * W grudniu zorganizowano Koło Opieki Rodzicielskiej. * Dla wszystkich mieszkańców Korlina przedstawiono jasełka.
* Z udziałem dzieci szkolnych otwarto wiejską świetlicę. * Biedniejsze dzieci objęte były dożywianiem. * 28.VI 1946r. na zakończenie roku szkolnego Msze Św. odprawił ks. proboszcz Gluszczyński. * Skargi kierownika szkoły na niechęć rolników do obrabiania 2ha ziemi nauczycieli. * Dla dorosłych prowadzono wieczorowy kurs nauki czytania i pisania, w którym uczestniczyło 8-16 osób.

Rok szkolny 1946/1947. Naukę rozpoczęło 63 uczniów z 2 nauczycielami, którym przyznano 2ha ziemi.* Istniała drużyna ZHP, szkolne koło PCK, które organizowało przedstawienia sceniczne. * W grudniu szkoła dała płatne przedstawienie dla dorosłych pt: "Strach ma wielkie oczy". Zebrane pieniądze przeznaczono dla PCK. * Odbyła się uroczysta akademia z okazji 3 Maja i Dni Oświaty,na których oprócz rodziców byli przedstawiciele partii politycznych i władz samorządowych. * W dalszym ciągu skargi nauczycieli szkoły na niechęć rolników do obrabiania pola szkolnego.* Naukę zakończyło 69 uczniów. * Promocji nie uzyskało 6 dzieci.

Rok szkolny 1947/1948. Naukę rozpoczęło100 uczniów z 2 nauczycielami. * Doszli uczniowie ze zlikwidowanej szkoły z Królewa. * Przy szkole wybudowano barak, gdzie uczyły się kl. V i VI, a także salka do prac ręcznych i pomocy naukowych. * W roku szkolnym doszło do zmiany nauczycieli. * Z czerwca tego roku pochodzi pierwsza fotografia wszystkich uczniów i nauczycieli. * Pojawiły się nagrody za naukę. * Rok szkolny składał się z 4 okresów. * Promowano 68 uczniów, a 13 nie uzyskało promocji.

Rok szkolny 1948/ 1949. Naczelny program wychowawczy "Kult pracy". * Uprzątnięto boisko szkolne, wykonano sprzęt gimnastyczny, poszukiwano stonkę ziemniaczaną, sadzono las w Jarosławcu kl.III-VI. * Na terenie szkoły istniała drużyna sanitarna. * Zakończenie roku szkolnego odbyło się z udziałem władz gminy: wójta - Uściłowska, przew. SRN- Stefanem Kondrasem, przew. Partii- Orlikowski .

Rok szkolny 1949/1950. Naukę rozpoczęło106 uczniów. * Przyjęto dwie nauczycielki, a organizator szkoły Wł. Szalawski został przeniesiony do SP w Postominie. *Wśród wielu akademii jakie szkoła organizowała pojawiła się nowa w październiku w Łącku na okoliczność Międzynarodowego Dnia Pokoju i Wielkiej Rewolucji Październikowej. * Na końcu roku uczęszczało 95 uczniów. * Promocję otrzymało 80 dzieci.

Rok szkolny 1950/1951. Naukę w siedmiu klasach rozpoczęło 86 uczniów. * 31grudnia zorganizowana została przez harcerzy zabawa, a na niej o godz.2oo wysłuchano przez radio przemówienia Prezydenta Bolesława Bieruta. * Rodzice zorganizowali 2 zabawy zarobkowe. * Wyjątkowo bogatą oprawę miał Międzynarodowy Dzień Dziecka. * Informacja o dzieciach przedszkolnych. *Na 82 dzieci promocję uzyskało 75 uczniów. * Gościem na zakończenie roku szkolnego był kierownik Wydziału Oświaty: Żaneja Franciszek.

Rok szkolny 1955/1956: Rozpoczęło naukę ponad 100 dzieci, pracowały 4 nauczycielki, a pod koniec roku 2. * Oprócz wielu akademii pojawiła się kolejna: "Przyjaźni Polsko- Radzieckiej". * Pojawiły się wykopki, w których brały udział starsze klasy.

Rok szkolny1956/1957: Zapisanych zostało 102 dzieci. Naukę kontynuowało 90. * Promocję uzyskało 77. *Na zakończenie roku szkolnego rodzice przygotowali "wspaniałą zabawę".

Rok szkolny 1957/1958: Naukę rozpoczęło 120 uczniów. * Odnotowano pierwszą "głośną miłość uczniowską. * Pojawiły się problemy z paleniem tytoniu wśród uczniów. *Odbył się złaz drużyny harcerskiej w Sławnie. Praca tej drużyny bardzo się uaktywniła. * Uruchomiono Szkołę Wieczorową dla dorosłych. * 15 uczniów nie uzyskało promocji.

Rok szkolny 1958/ 1959: Uczyło się 123 dzieci, a najliczniejsza kl. V liczyła 31 uczniów. * Powołano drużynę zuchową. * W ramach MDD przeprowadzono wyścig kolarski na trasie Korlino-Naćmierz-Jarosławiec-Korlino. * Na uczczenie 1.Maja i 1000-lecia państwa polskiego zadaniem każdego zastępu harcerskiego była zbiórka 1000 cegieł.* Lekcje rozpoczynały się o 8.15. * Na terenie szkoły działa Szkolne Koło Sportowe, a także Szkolne Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. * Został wyłoniony Szkolny Samorząd Uczniowski. * 16 uczniów otrzymało nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce. * Aż 22 uczniów nie uzyskało promocji.

Rok szkolny 1959/1960: Rozpoczęło naukę 103 uczniów. * W kwietniu rozpoczęto zwózkę 10 tys. sztuk cegieł pod budowę nowej szkoły. Cegła została sprzedana za 10 tys. zł. * W tym czasie uczono także w baraku i świetlicy wiejskiej. * 5 czerwca rozpoczęto kopać fundamenty pod nowy budynek. * Zorganizowano wycieczkę szkolną do Krakowa-Zakopanego. * Oprócz koła polonistycznego, koła fotograficznego, SKO, PCK TPPR, biblioteki szkolnej powstało Szkolne Koło Budowy Szkół 1000- lecia. * 1.XI. w szkole działała Szkoła Przysposobienia Rolniczego i kurs ogólnokształcący dla kl. VII. * Promocji nie uzyskało 7 uczniów. * Ze względu na brak środków nagród na koniec roku nie wręczono.

Rok szkolny 1960/1961: Rozpoczęło naukę 92 uczniów. W dalszym ciągu pracuje 4 nauczycieli. * Nauka była prowadzona w klasach łączonych: II-III, VI-VII. * Powstały posterunki sanitarne. Na pracach ręcznych wykonywano wycieraczki ze słomy. * Zrezygnowano z nauki religii na terenie szkoły. Część zajęć odbywała się w mieszkaniach prywatnych.. * Odnotowano ubezpieczenie grupowe uczniów. * Równolegle trwała budowa budynku nowej szkoły. Każde dziecko musiało przynieść po 5kg makulatury i 2 butelki. * Każdy z nauczycieli otrzymał imienny zakres obowiązków. * Wszyscy uczniowie byli jednakowo umundurowani. * W szkole były zajęcia SPR i kurs kl. VII dla dorosłych. * Komitet rodzicielski przygotował kilka wieczorków i poczęstunków. * Na 1 ucznia w szkole przeczytano 20 książek. * 6 uczniów nie otrzymało promocji.

Rok szkolny 1961/1962: Rozpoczęło naukę ponad 125 uczniów.
* Ubezpieczono 117 uczniów. * Składano do kwietnia barak rozłożony rok wcześniej. Inicjatywę jego postawienia zgłosili rodzice, którzy później z prac zrezygnowali. "Zapał trzeba było ciągle podsycać i ciągle z łopatą w ręku dawać ten przykład jak robił to sam kierownik szkoły. Rozbierał wspólnie, dbał o fachowe złożenie go, a następnie postawienie. Tylko, że stawiać to dużo gorzej, gdyż część materiału zostaje zniszczona. Przez całą zimę odbywało się brodzenie po błocie, śniegu i mrozie do sal lekcyjnych. Najwięcej kosztowało zdrowia, gdy go postawiono, bo samo wykończenie pochłania nawet noce. Malowanie ścian, sufitu i układanie podłóg zostało na ręce kierownika szkoły Nędzy Michała i Józefa Bogdziela. Pomagał im kol. Bober, mąż Eugeniusz. Już wszyscy mieli tego dosyć. Trudno to czasami uwierzyć, by nauczyciele czy sam kierownik szkoły wykonywali takie prace, lecz niestety zawsze tak jest jak się coś chce zrobić dla szkoły". * Dzieci musiały zebrać 1kg makulatury na miesiąc. * Harcerska drużyna miała swojego patrona w osobie Tadeusza Kościuszki. * Harcerze zebrali na potrzeby budowanej szkoły 10 tyś. cegieł. * Przez dużą część roku szkolnego pracowało tylko 3 nauczycieli. * W roku szkolnym odbyły się pogadanki o Związku Radzieckim, Gagarinie, Tito. * W tym roku nie prowadzono lekcji wychowawczych. * Wprowadzono obowiązkową zmianę obuwia. * Na 1 ucznia w szkole przeczytano 12 książek. * 3 uczniów nie uzyskało promocji.

Rok szkolny 1962/1963: Naukę podjęło 148 uczniów, a pracowało 5 nauczycieli.. * 11 listopada otwarto nową szkołę. Z władz powiatowych byli: Powiatowej Rady Narodowej- Czyżniewski, Inspektor Oświaty- Ryszard Nieborak, Kugacz K. * Zwolniono jednego nauczyciela. * Istniały na terenie szkoły organizacje: PCK, SKO, SK TPPR, SKOW, SK SFBS i koła zainteresowań: SKS, kółko techniczne, kółko żywego słowa, koło turystyczno-krajoznawcze. *W szkole prenumerowano: Świerszczyk, Płomyczek, Świat Młodych, Głos Nauczycielski i czasopisma dydaktyczne. * 6 uczniów dostało nagany za palenie papierosów. * W warsztacie szkolnym był ogrom narzędzi stolarskich, a ...także krosno. * Nadal były 4 okresy nauki. * Zimą Komitet Rodzicielski prowadził dożywianie. * Zajęcia łączone były w kl.II-III, IV-V, VI-VII. *Szkoła przeszła wizytacje. * Przeczytano na 1 ucznia 19 książek.* 14 uczniów nie uzyskało promocji.

Rok szkolny 1963/1964: Zatrudnionych było 5 nauczycieli, a uczyło się 157 uczniów. * Zatrudniono dwie nauczycielki.. *Doszło między pracownikami do "wojny o kury". Epilog jej znalazł się w sądzie. * Problemy z podręcznikami. * Nawiązano współpracę z jednostką wojskową w Wicku. * Na Radach Pedagogicznych pojawiły się rady szkoleniowe. * Wprowadzono 2 nauczycieli dyżurujących. * Szkoła brała udział w zbiórkach na SFBS. * Brak protokołów z podsumowania roku szkolnego(!!).

Rok szkolny 1964/1965: Uczyło się 150 uczniów. * Działało 10 organizacji i kółek zainteresowań. * Decyzja kierownika szkoły - "streszczać zapisy posiedzeń Rady Pedagogicznej". * W drużynach zuchowej i harcerskiej było 90 uczniów. * W okresie zimowym dokarmiano zwierzęta i ptaki. * Średnia ilość przeczytanych książek -17. * W okresie zimy dokarmiano uczniów kanapkami i gorącą herbatą. * Na Radach Pedagogicznych wprowadzono zapoznanie z przepisami prawa oświatowego. * Promocji nie uzyskało 8 uczniów.

Rok szkolny 1965/1966: Naukę podjęło 152 uczniów. Uczyło 6 nauczycieli. * Pojawiły się kółka muzyczne, matematyczne, fizyko-chemiczne. Łącznie było z innymi - 12. * Duże problemy z podręcznikami. * Przygotowywano szereg apeli i inscenizacji z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego. * Wykonano wiele czynów społecznych. * Przeczytano na 1 ucznia 15 książek.. * Niepromowanych - 20.

Rok szkolny 1966/1967: Szkoła liczyła 8 klas, w której było 166 dzieci. * Pracowało 6 nauczycieli, ale przez wakacje odeszło 4, a na ich miejsce przyszło też 4 nauczycieli. * Wszyscy nauczyciele i pracownicy należeli do ZNP. Po połowie mężczyzn i kobiet. * Prowadzono łącznie 10 organizacji i kółek.
* Nauczyciele po raz pierwszy przyjmują Plan Pracy Szkoły. * Przeprowadzono samokształcenie nauczycieli - 6. * Dla uczczenia 1 Maja nauczyciele postanowili społecznie przepracować 120 godzin dydaktycznych. * W oparciu o testy badano osiągnięcia z matematyki. Wypadły - szkoda gadać!. * Nie zdało 32 uczniów.

Rok szkolny 1967/1968: Uczyło się 152 uczniów. * Prowadzony był ogródek szkolny. * Poza zajęciami lekcyjnymi były: SU, biblioteka, PSK, SKO, ZHP, Zuchy, zespół artystyczny i... działka szkolna. * Problemy z podręcznikami. * Pojawił się pierwszy nauczyciel z wykształceniem magisterskim - mgr Klich.
* Na obchody D.O.K i P powołano specjalny komitet.. * Nie promowano 16 uczniów.

Rok szkolny 1968/1969: Naukę rozpoczęło 137 uczniów. * Szkoła podczas wakacji przeszła pełne malowanie. * Szkoła znajdowała się w 2 budynkach. W obu budynkach było 6 klas w tym dwie pracoklasownie do fizyki i chemii oraz do zajęć praktyczno-technicznych..
* Reaktywowano Koło Przyjaciół ZSRR. * Powstało koło mandolinistów.
* Szkoła przeszła powiatową wizytację. * Problemy z podręcznikami. * Wyniki: poza małymi mankamentami wypadła dobrze. * Zastępy harcerskie przyjęły nazwy: "Banda Rudego" i "Czerwone maki". Powstała harcówka. Kółko mandolinistów nie miało ani jednego instrumentu. * Po raz pierwszy poddano analizie hospitowane lekcje. * Biblioteka miała na stanie 2601 woluminów. * Pierwszy raz w protokołach pojawia się porządek rady pedagogicznej. * 28 uczniów niepromowanych (!!).

Rok szkolny 1969/1970: Naukę rozpoczęło 166 uczniów. Pracowało 7 nauczycieli. * W dniu rozpoczęcia roku szkolnego po raz pierwszy odsłuchano ministra oświaty. * W zadaniach pojawia się kolejny raz "poprawa pisania i ortografii". * Harcerzy było 43. * W szkole palono w piecach kaflowych.
* Podjęto działania, aby zamontować centralne ogrzewanie.
* W okresie wakacji na terenie szkoły byli koloniści z Wrocławia. * Brak w protokólarzu ostatniej rady klasyfikacyjnej.

Rok szkolny 1970/1971: Trzęsienie ziemi. Odeszło 4 nauczycieli, a nowych przyszło 3. W sumie było 5. * Naukę rozpoczęło 168 uczniów. * Było 6 organizacji szkolnych w tym chór szkolny, który nie przejawiał aktywności.
* Wprowadzono zajęcia świetlicowe. * Brano udział w wykopkach ( we wszystkich latach), gdzie szkoła zarobiła 4452zł. * Problemy z podręcznikami.
* Przed szkołą zamontowano maszt, w szkole wieszaki na ubrania i półki na buty. * Rozpoczął działalność szkolny LOK. * Wprowadzono powszechne 5-minutówki tj. sprawdziany.
* Powszechnie zaistniała pedagogizacja nauczycieli na radach pedagogicznych. * II miejsce w rejonowych biegach na orientacje. * Ze względu na brak środków komitetu rodzicielskiego nie zakupiono nagród dla najlepszych uczniów. * Promocji nie uzyskało 13 uczniów.
* Wprowadzono na okres wakacji 10-dniowe dyżury nauczycieli. W tym czasie w szkole miała być Olimpiada Sportowa i Nieobozowa Akcja Letnia dla miejscowych dzieci, Akcja Złotego Runa, itp.

Rok szkolny 1971/1972: Zajęcia rozpoczęło 148 uczniów. Uczyło 5 nauczycieli. * Zalecenie, aby:" na lekcjach wykorzystywać audycje telewizyjne i sprzęt projekcyjny". * Działały SU, PCK, SKO, ZHP, Zuchy, LOK ( nie podjął działalności), kółko fotograficzne, SKS, chór szkolny. * Przydzielano referaty na rady pedagogiczne. * W kalendarzu apeli były: powstanie LWP, Rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej, Dzień Górnika, impreza noworoczna, Dzień Kobiet, Święto Pracy, Dzień Dziecka, Dzień Sportu. * Nazwa funkcji kierownika szkoły przeszła w dyrektora szkoły. * Na przerwach dzieci chodziły wokół korytarza lub stały.
* Zakaz dyrektora szkoły "przed pobieraniem przez nauczycieli datków pieniężnych lub w naturze". * Nauczyciele zapoznawali się z wytycznymi VI Zjazdu PZPR. * W czasie wakacji na terenie placówki odbywały się kolonie. * Przeprowadzono 46 wycieczek. * Nie promowano 12 uczniów.

Rok szkolny 1972/1973: Szkoła liczyła 134 uczniów. * Oprócz samorządu działało PCK, SKO, ZHP, Zuchy, kółko polonistyczne, recytatorskie, matematyczne, turystyczne, SKS, LOP. * W kalendarzu imprez pojawiła się rocznica kopernikowska. * Pojawiły się ćwiczenia śródlekcyjne. * Pojawiła się w szkole "Karta praw i obowiązków nauczyciela". * Po raz pierwszy skierowano 23 uczniów do Poradni. Problemy z podręcznikami. * W zimie TPZ prowadziło w szkole akcje "szklanki gorącego mleka". * Odbyła się wycieczka do Trójmiasta. * Dzień Dziecka przeprowadzono w Łącku. *Kolejna kompleksowa wizytacja. Ocena pozytywna, * Odbyły się konkursy na najsympatyczniejszą uczennicę i ucznia kl. VIII. * Na końcu roku szkolnego odbył się tradycyjny kiermasz książki. * Pierwszy raz w dziejach wszyscy promowani.

Rok szkolny 1973/1974: Pracuje tylko 4 nauczycieli. Ilość uczniów 124. * Powstało TPD. * Każdy z nauczycieli w roku szkolnym miał przygotować po 1 referacie na radę pedagogiczną. * Wprowadzono 5 stopniową skalę ocen ze sprawowania. * Zajęcia lekcyjne rozpoczynane hymnem "Dalej wesoło", a w poniedziałki apele szkolne. * Można zdać z 1 ocena niedostateczną. * Problemy z podręcznikami. * Tornistry nie miały przekraczać ciężaru 3 kg u dziewczynek i 5 u chłopców. * Są tylko 2 semestry. * Nie ma zajęć świetlicowych. * Średnia przeczytanych książek: 9. * Znów wszyscy promowani.

Rok szkolny 1974/1975: Naukę rozpoczęło 120 uczniów. * Szkoła podlega pod szkołę w Postominie. * Zlikwidowano szkołę w Królewie. * Koła: recytatorskie, sportowe, plastyczne, matematyczne, fotograficzne, języka rosyjskiego. * Każdy żak musi w roku szkolnym uzbierać 3 kg makulatury. * GHZ z Królewa sfinalizowało dożywianie 35 swoich dzieci. * Zrealizowano wycieczki do Warszawy, Trójmiasta, Malborka, Słupska, Ustki. * 8 dzieci zdobyło stypendia socjalne. * Dzieci na lekcjach proorientacji zawodowej były w zakładach pracy. * Wybudowano śmietnik i wc dla nauczycieli, skanalizowano ubikacje, zamontowano prysznice, wymalowano budynek szkoły. * Średnia czytelnicza na 1 ucznia: 21 książek * Kilka wieczornic w WOK w Łącku. * 5-ro uczniów na wypoczynku letnim w NRD i Czechosłowacji, a 7 w Jarosławcu. * Promocji nie uzyskało 5 uczniów.

Rok szkolny 1975/1976: Naukę rozpoczęło 122 uczniów. * W pracy kl. I pojawiło się przyrzeczenie. * Odwiedzano rodziny z trójką klasową.
* Przydzielono działki wszystkim nauczycielom pod uprawę od 1,93ha do 0,8 ha. 2 nauczycielki zrezygnowały z ich posiadania. * Pojawiły się pierwsze wolne soboty* Karty rowerowe wyrabiano w szkole. * Wdrażano Kodeks Ucznia. * SKO wydało 5 gazetek. * Dożywiano 51 dzieci. * Pierwszy wniosek dyrektora szkoły dla Aliny Pacak o nagrodę kuratora. * Nauczyciel dyżurujący w placówce od 7.30, pozostali od 7.50. Nie promowano 13 uczniów.

Rok szkolny 1976/1977: Rozpoczęło naukę 130 uczniów i pracę 5 nauczycieli. * Wykopki w POHZ Królewo. * Jedna z rad poświęcona olimpiadzie w Moskwie. * Problemy z podręcznikami. * Do wielu organizowanych już akademii doszedł Dzień Kosmonauty * Ilość książek na 1 ucznia:13. * Brak promocji u 9 uczniów. * W okresie wakacji dyżury nauczycieli przez 12 dni od 9.oo-13.oo.

Rok szkolny 1977/1978: Jest 118 uczniów. Pracuje 6 nauczycieli. * W zajęciach poza lekcyjnych znów pojawiła się LOP. * Jest też pełnomocnik ds. podręczników, pełnomocnik ds. zawodowych, działka szkolna i 9 innych organizacji lub kół na terenie szkoły. * Wykopki trwały cały tydzień. * Problemy z podręcznikami. * Składka roczna na komitet rodzicielski- 60zł. * Wprowadzenie ceremoniału szkolnego. Skrócone wakacje. Czytelnictwo 16 książek na 1 ucznia.* Nie zdało 21 uczniów.

Rok szkolny 1978/1979: Naukę rozpoczęto już 21.VIII. Uczy 4 nauczycieli 115 uczniów. * Rozpoczęły się zajęcia w ognisku przedszkolnym. * Zbierano na Fundusz Zdrowia po 1zł. * Ze względu na brak nauczycieli znów pojawiły się klasy łączone. * Na radach szkoleniowych sprawy właściwie prowadzonych zajęć w klasach łączonych. * Powołano przy szkole z udziałem inspektora i milicji ds. nieletnich i przewodniczącej komitetu rodzicielskiego wraz z 2 nauczycielami Społeczną Komisję Wychowawczą. * Zakaz palenia pracownikom na terenie placówki. * Zachęta dyrektora szkoły do oglądania lekcji w telewizji. * Drużyna harcerska w 100% umundurowana. * Często na radach pojawia się określenie " wychowanie socjalistyczne". * Jest pierwszy apel z okazji odzyskania niepodległości w 1918r. i 30 rocznicy powstania PZPR, a także kilka innych stałych tematycznie apeli. * Święto szkoły odbywało się w październiku. * Do poradni w Sławnie skierowano 5 dzieci. * Przez 2 miesiące dzieci z Królewa nie miały dojazdu.- awaria pojazdu POHZ. * Przeczytano 17 książek na 1 ucznia. * Mankamentem pracy szkoły były dyżury nauczycieli. * Naukę zakończono 9.VI. * Dokumentacja szkolna znajdowała się w Zbiorczej Szkole Gminnej w Postominie.* 8 uczniów niepromowano. * W czasie wakacji nauczycieli obowiązywały 2 godzinne dyżury, a dla dzieci zorganizowano Nieobozową Akcję Letnią.

Rok szkolny 1979/1980: Szkoła jest "10-latką". * Dzieci uczących się jest 108. * Drużyna harcerska składa się z 40 uczniów w 5 zastępach.. Wprowadzono poniedziałek jako dzień mundurowy. * W poniedziałki cotygodniowe apele szkolne. * Problemy z podręcznikami. * Zaczęto prowadzić kroniki olimpijskie pod hasłem "Moskwa miastem Igrzysk Olimpijskich". * Wszyscy pracownicy wzięli udział w konferencji ZNP w Postominie.
* Placówka włączyła się do konkursu pn: "Szkoła miejscem bezpiecznym dla dziecka". * Szkoła była lokalem wyborczym wyborów do sejmu.. * Zawiązano Spółdzielnię Uczniowską, która miała prowadzić sprzedaż.. * Każde dziecko miało przynieść po 3 kg makulatury i 3 butelki. Uzyskane pieniądze przekazano na Dar Młodzieży i Centrum Zdrowia Dziecka. * Biwak nad J. Marszewo za pisemną zgodą rodziców. * Ilość przeczytanych książek przez 1 ucznia: 13. * Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej skupiło się nad poznaniem jego gospodarki i kultury. * 8 uczniów nie zdało.

Rok szkolny 1980/1981: Pracuje 6 nauczycieli. Rozpoczęło naukę 101 uczniów. * Jest 12 kółek i organizacji poza lekcyjnych w tym "działka szkolna". * Pojawił się pełnomocnik ds. zatrudnienia. * Dzieci z Królewa dojeżdżały tzw. "budą". * Nauczyciele mieli mieć dyżury po dwóch w czasie przerwy. * Praca w ognisku szkolnym skrócona ze względu na małą ilość nauczycieli. * Przeprowadzono Dni Filmu Radzieckiego. * Nie ma dożywiania. * Brak dotacji dla osoby gotującej mleko. * W klasach w okresie zimy temperatura +8 C. * Problemy z podręcznikami. * Przeczytano 19 pozycji na 1 ucznia. * W ramach koła recytatorskiego uczeń Staszczak zajął V miejsce w gminie.* Promocji nie uzyskało 20 uczniów.

Rok szkolny 1981/1982: Naukę rozpoczęło 95 uczniów. * Część zajęć w klasach łączonych. * Zmniejszono ilość godzin zajęć w ognisku przedszkolnym. * Na Radzie Pedagogicznej z dnia 15.I.:"Nie wprowadzać paniki i nie rozpowszechniać pogłosek". * Dzieci miały spotkanie z dowódcą WOP który przedstawił powody wprowadzenia stanu wojennego.
* W czasie ferii zimowych dyżury nauczycieli od 6.oo-22.oo. * Wymieniono okna w łazienkach. * "Nie działała" szkolna działka. * Wszystkie wolne soboty zostały zagospodarowane na dyżury. * Szkolne Koło Oszczędności podlega pod BS w Postominie. I to on zafundował wycieczkę dla najlepszych do Gdańska. * Nie promowano 5 uczniów. * Nie ma dyżurów wakacyjnych.

Rok szkolny 1982/1983: Naukę w kl. I-VIII podjęło 86 dzieci. Uczyło 7 nauczycieli.* Działało 7 organizacji: PCK, SU, SKO, SZ, TPD, harcerstwo, zuchy. * W roku szkolnym było wyznaczonych 8 wspólnych uroczystych apeli. * Nie było zajęć łączonych. * Dokonano wizytacji przez Inspektorat Sił Zbrojnych, a także gminnego dyrektora szkół panią dyrektor Zofię Niewińską. * Zgłoszono 4 mankamenty. * Czterokrotnie było kino objazdowe (w każdym roku było kilka projekcji). * Wyjazd do teatru "Tęcza". * Dla nauczycieli pojawiły się pożyczki na remont mieszkania.* Bezwarunkowo wprowadzono zakaz palenia papierosów w pokoju nauczycielskim. * W ocenie ze sprawowania pojawiło się kryterium:" stosunek do ustroju PRL". * Włamano się do szkoły. * Dokonano zbiórki pieniędzy na Dar Młodzieży, Komitet Rodzicielski, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Oświaty i Wychowania. * Szkole przydzielono 2 miejsca na wyjazd do NRD. * Wycieczka do Kołobrzegu. * Na radzie klasyfikacyjnej wzięli udział przedstawiciele samorządu szkolnego. * Na korytarzu pojawiła się tablica "brudasów". * Przeczytano na statystycznego ucznia 15 książek. * Powstał zespół muzyczny. * Nauczyciele odwiedzali domy wychowanków. * Nie zdało 12 uczniów.

Rok szkolny 1983/1984: W klasach I-VIII naukę podjęło 87 uczniów. OP liczył 10 dzieci. * Pojawił się nowy hymn szkolny. Uczyło 8 nauczycieli. * Znów praca w klasach łączonych. * W klasach O,I,IV,VII uczniowie otrzymali bezpłatnie podręczniki. * Udział harcerzy w festiwalu śpiewających szóstek. * Dyżury nauczycieli dwuosobowe. * Pojawiły się listy obecności dla nauczycieli. * Problem uczniów z podręcznikami. * Uroczystości : ślubowanie kl.I, rocznica LWP, Dzień Nauczyciela, rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej, wyzwolenia Warszawy, Dnia Kobiet, Święto Pracy, Dzień Zwycięstwa, Dzień Dziecka. * Po pobory nauczyciele jeździli do Postomina w/g kolejności. * Przyjęto regulamin pracy pracowników Zespołu Szkół Gminnych. * Wykopki trwały 6 dni. * Powołano w nowym składzie Szkolną Komisję Wychowawczą. * Wytypowano 10 uczniów do pomocy finansowej. * Kolejna wizytacja. Na jej podsumowaniu obecni: dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Postominie- M. Kowalski, zastępca - Z. Niewińska, prezes związków zawodowych- L. Pietrzyk, gminny sekretarz PZPR- Lorenc. * Statystyczny uczeń przeczytał 17 książek. * Zakupiono 71 książek. * Odbyła się wycieczka do Warszawy. * Powstał i był realizowany program zapobiegania niedostosowania społecznego. * Odbyły się: festiwal harcerski, konkurs poezji patriotycznej, konkurs poezji radzieckiej i rosyjskiej, turniej wiedzy obywatelskiej, konkurs na najładniejszą klasę. *Zbiórka pieniędzy na pomnik żołnierzy radzieckich w Sławnie. * Powołano 3 zespoły wyrównawcze. * Nie promowano 8 uczniów.

Rok szkolny 1984/1985: Od OP do kl. VIII było 112 dzieci. * Szkoła jest znów samodzielna i podlega Inspektorowi Oświaty i Wychowania w Postominie. * Zbierano fundusze na sztandar ZBOWiD - 1519zł. * Spółdzielnią uczniowską opiekuje się GS SCH z Postomina. * Powstały wykazy uczniów niedostosowanych społecznie. * Wymieniono okna i rozpoczęto budowę kotłowni. * Powołano 6-osobową Komisję Nadzoru Bibliotecznego. * Udział starszych klas w wykopkach. * W festiwalu "Jeśli potrafisz pchaj się na afisz"- II miejsce. Nagroda - 2 miejsca do NRD. * Klasa VIII o 2 tygodnie szybciej zakończyła rok szkolny od reszty. * Przeprowadzono 34 hospitacje. * Zorganizowano wyjazdy do teatru i muzeum w Słupsku. * Na lekcjach wychowawczych przedstawiane różne zawody. * Na pochód 1 Maja wyjazd do Sławna. * Wznowił działalność Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. * Zorganizowano koło korepetytorów. * Rodzice kupili 2 komplety ławek i krzeseł do dwóch klas i 2 grzejniki. * Zlikwidowano Spółdzielnie Uczniowską * Udział szkoły w gminnej olimpiadzie sportowej. * Oprawą apeli zajęło się ognisko muzyczne. * 9 uczniów nie otrzymało promocji.

Rok szkolny 1985/1986: Uczniów 86 i 7 nauczycieli. * Za znaczki na świadectwo promocyjne uczeń płaci 20 zł, a absolwent 50zł. * Ze względów oszczędnościowych zawieszono 2 z 3 zajęć wyrównawczych. * Nauczyciele nie uczestniczący w zajęciach WUML mają napisać do Inspektora usprawiedliwienie. * Wszyscy nauczyciele przeszli przegląd kadry w Postominie. * Za zagubione książki biblioteki szkolnej uczeń zapłaci 10 krotną jej wartość. * Zakupiono 2 komplety stolików i krzeseł i 2 regały. * Dzień Dziecka w Łącku. * Na Dzień Zwycięstwa spotkanie z 3 kombatantami i żołnierzami WOP. *Przeprowadzono 51 hospitacji.. * W czasie zimy odbywało się dożywianie. * Uczniowie brali udział w gminnych konkursach: ortograficznym, języka polskiego, matematycznym, I miejsce indywidualnie w gminnych biegach przełajowych. * Założono teczki wychowawców. * Rada rodziców organizuje zabawę, a za zysk kupuje do szkoły kubki i garnki. * W czasie ferii zajęcia z dziećmi. * Choinka szkolna w Łącku. * Kilka wycieczek do Słupska do kina "Milenium". * Nauczyciele opracowali "Program Rozwoju kultury fizycznej w woj. Słupskim na lata 1986-1990. * Stan ilościowy kół i organizacji: ZHP-15, SU-14, TPPR-18, SKO-73, PCK-16, TPD. * Budowano kotłownie i malowano szkołę. * Uczniowie położyli chodnik. * Nie promowano 4 uczniów. * Znów dyżury wakacyjne nauczycieli.

Rok szkolny 1986/1987: W klasach I -VIII jest uczniów 102. * Dyżury na korytarzu jednoosobowe. * Teren wokół szkoły podzielono na rejony dla poszczególnych klas. * Młodzi nauczyciele wzięci pod opiekę przez starszych. * Pojawiły się wagary i ucieczki uczniów. * Wprowadzono wśród młodszych zeszyty do kaligrafii. * Przeprowadzono 40 hospitacji. * Zorganizowano konkursy: szkolny i gminny w ramach SKO, festiwal piosenki harcerskiej, gminny konkurs matematyczny - II i IV miejsce. * W okresie zimy akcja "szklanka mleka". * Przemarsz 1 Majowy w Postominie. * Wycieczka szkolna do Kołobrzegu. * Godzina rozpoczęcia dyżuru przez nauczyciela przesunięta na 7.2o. * Nie zdało 4 uczniów.

Rok szkolny 1987/1988: Uczy się 94 uczniów i pracuje 8 nauczycieli. * Nastał nowy dyrektor szkoły. * Lekcje rozpoczynane o godz. 7.30. * Na Dzień Edukacji Narodowej przyznano nauczycielowi nagrodę. * Powołano Społeczny Komitet ds. Referendum, w skład którego weszło 3 nauczycieli. * Szkoła otrzymała ówczesnych 100 tys zł na zakup pomocy. * Wyniki konkursowe: II i IV miejsce w biegach przełajowych, I miejsce w konkursie "Sprawni jak żołnierze", IV miejsce w ogólnej punktacji gminnej olimpiady sportowej. * Zakup przez rodziców karniszy i zasłon, wzmacniacza, magnetofonu, głośnika. * Egzaminy na kartę rowerową. * Niepromowanych 8 uczniów.

Rok szkolny 1988/1989: Uczyło się 82 uczniów, a pracowało 11 nauczycieli. * Powstały gabinety przedmiotowe. * Reaktywowano LOP, która zebrała ponad tonę karmy dla zwierząt, nasadziła wiele krzewów, zbiórka pieniędzy na rzecz zwierząt. * Reaktywowano SKS. * Harcerze w gminnym biegu sprawnościowym zajęli III miejsce. * Do SKO należało 71 uczniów. * Prowadzony był sklepik szkolny. * Przeprowadzono wybory do samorządu uczniowskiego. * Wszystkie klasy rozłączone. * Ubezpieczenie uczniów obowiązkowe. * Apele szkolne raz w miesiącu. * Dzieci z Królewa dowożone osinobusem, powrót liniami PKS. * Opracowano regulamin "Odznaki Wzorowego Ucznia" i Regulamin Szkoły. * Zakaz noszenia przez uczniów biżuterii w szkole. * Wizytacja szkoły przez Inspektorat Oświaty w Postominie. Wypadła bardzo pomyślnie. * Walczono z nałogiem palenia. * Stan czytelnictwa na 1 ucznia - 15 książek. * Niepromowanych 4 uczniów.

Rok szkolny 1989/1990: Naukę rozpoczęło 78 uczniów. * Apele w każdy poniedziałek o godz. 7.15. * W naszej szkole poeta Śladowski. * Pojawiły się uchwały rady pedagogicznej. * Średnia przeczytanych książek- 20. * Komitet Rodzicielski zorganizował na Dzień Dziecka festyn. RSP w Łącku przekazała na ten cel świniaka. Zysk imprezy 1,5 mln ówczesnych zł.
* Powołano zespoły do opracowania planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. * Przydzielono 9 odznak Wzorowych Uczniów. * Choinka i bal maskowy w Łącku. * Raz w tygodniu odbywały się seanse z zakupionego przez komitet rodzicielski kolorowego telewizora i video. * Wymiana urządzeń w sanitariatach. * Przebudowa instalacji c.o. * Zajęcia z dziećmi w czasie ferii. * Nowe meble w kilku klasach. * Wyniki: II i III miejsce w gminnym konkursie biologicznym. * Udzielono jednogłośnego zaufania dyrektorowi placówki. * Biegi zwycięstwa dla uczczenia zwycięstwa nad faszyzmem. * 2 uczniów niepromowano.

Rok szkolny 1990/1991: Uczy się 89 uczniów. Pracuje 10 nauczycieli. * Powrót religii do szkoły. * Wprowadzono 6-stopniową skalę ocen. * Z uwagi na małą ilość nauczycieli zrezygnowano z prowadzenia kółek i zajęć wyrównawczych. * Na kupno książek do biblioteki Komitet Rodzicielski przekazał 3mln ówczesnych zł. * GOPS dożywia 20 uczniów. * W ramach samokształcenia przeprowadzono lekcje otwarte dla nauczycieli. * Społecznie rozpoczęto budowę salki katechetycznej. * Brano udział w gminnym konkursie matematycznym i ortograficznym * Ilość przeczytanych książek na 1 ucznia- 20.
* Nawiązano współpracę z Ośrodkiem Zdrowia w Naćmierzu. * Komitet Rodzicielski przekształcono w Radę Rodziców. *Pojawiła się osoba społecznego dyrektora, która pełni tę funkcję do dzisiaj (!!). * Wycieczka do Gdańska, Szczecina i szkółki leśnej w Starym Krakowie. * Rodzice zakupili 50 kubków. Wyniki: IV i V miejsce w konkursie rejonowym z ortografii i zakwalifikowanie do rejonu z matematyki. * 13 uczniów niepromowanych.
* Nagrody za naukę otrzymało 23 uczniów.

Rok szkolny 1991/1992: W klasach 0-VIII uczy się 102 dzieci . Uczyło 12 nauczycieli. * Wprowadzano nowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów. * Społecznie działało koło polonistyczne i matematyczne i biologiczne, j. rosyjskiego, zespół muzyczno-wokalny. * Apele w piątki. * Remont szkoły.
* Wymiana pieca c.o. i instalacji grzewczej.* Powołano Radę Rodziców. * Odbył się pierwszy w dziejach szkoły konkurs na dyrektora szkoły. * Rodzice kupili z zarobionych pieniędzy z zabawy pokaźnej ilości sprzętu sportowego i pomalowali 2 klasy. * Na koniec roku wręczono 8 nagród za wyniki w nauce. * Przeczytano na ucznia 9 książek. *Reaktywowano pracę drużyny harcerskiej z bardzo dobrym skutkiem - III miejsce w rajdzie wokół Koszalina.* Uczniowie brali udział w wykopkach i malowaniu pomieszczeń szkoły. *1 ucznia niepromowano.

Rok szkolny 1992/1993: Uczy się w I-VIII 108 uczniów, a w OP- 16 dz

Poprawiono: piątek, 26, październik 2012 08:17

Cytat dnia

Czytanie i pisanie za majątek stanie.

Przeszukaj stronę

strefa rodzica

Do wakacji pozostało

Courtesy of Go Mylo Countdown

 sukcesy

owoce w szkole plakat 2014

iko mleko

logo mm

Kto jest on-line?

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Free business joomla templates