HomeDokumentyRegulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Społecznych w Korlinie

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Rada rodziców, zwana dalej „radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
3. Rada jest organem szkoły, niezależnym od dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej.
4. Rada rodziców nie posiada osobowości prawnej.

§2

1. Rada liczy 11 członków, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, tzw. trójek klasowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2. Kadencja rady trwa jeden rok szkolny.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających składu rady.
4. Decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.
5. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco- doradczy.

 

II. Wybory do rady

§3

1. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na pierwszym zebraniu oddziałowym, wybierają spośród siebie radę oddziałową. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. Kadencja rady oddziałowej trwa jeden rok szkolny. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
2. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
4. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do rady rodziców.
5. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§4

6. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora szkoły.
7. Pierwsze posiedzenie rady rodziców powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

 

III. Władze rady

§5

1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady , zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§6

2. Przewodniczący rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
3. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
4. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej zebrań.
5. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.

 

IV. Posiedzenia rady

§7

1. Posiedzenia rady odbywają się nie rzadziej niż raz w semestrze.
2. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, wraz z zawiadomieniem członkowie rady otrzymują projekt porządku obrad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym bez zachowania siedmiodniowego terminu.
3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§8

1. Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego.
2. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady osoby.
3. Posiedzenia rady są protokołowane.
4. Protokoły posiedzeń są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady.

 

V. Podejmowanie uchwał.

§9

1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. Dla prawomocności uchwał wymagana jest co najmniej 50% obecność członków rady.
3. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
4. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
5. Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VI. Kompetencje rady, prawa i obowiązki rady

§10

1. Rada rodziców:

a) może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
b) opiniować podjęcie i prowadzenie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne
organizacje
c) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną:

1) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
2) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

d) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty
e) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
f) ma możliwość wnioskowania o ocenę pracy nauczyciela,
g) przedstawienia opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.

§11

1. Rada rodziców ma prawo do:

a) suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji
b) gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą,
c) występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych:

1) z jakością nauczania
2) z wychowywaniem dzieci
3) z finansami szkoły
4) z bezpieczeństwem

§12

1. Rada rodziców ma obowiązek:

a) gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny,
b) dokonania demokratycznego, wyboru swoich przedstawicieli do rady rodziców
c) stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowaną do realiów szkoły,
d) działania w sposób przejrzysty

2. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.

 

VII. Fundusze rady

§13

1. Rada może gromadzić fundusze dla wspierania działalności statutowej szkoły.
2. Fundusze rady mogą pochodzić z:

a) dobrowolnych składek rodziców
b) innych źródeł, w tym darowizn, z imprez organizowanych przez radę rodziców, itp...

3. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada w preliminarzu budżetowym.
4. Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać: dyrektor, wychowawcy klas, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski.

 

VII. Postanowienia końcowe

§14

1. Regulamin rady wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Poprawiono: poniedziałek, 29, październik 2012 11:49

Free business joomla templates