Podaruj nam 1%

HomeProcedury zapewnienia bezpieczeństwa

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Społecznych w Korlinie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I. Procedury organizacyjne

Na tablicy ogłoszeń, przy sekretariacie szkoły znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi Dyrektor lub upoważniony pracownik będzie się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 • Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia środki do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz środki ochrony dla pracowników.
 • Przed wejściem do budynku zostanie umieszczona informacja o konieczności skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do budynku.
 • Rodzice/opiekunowie wchodzący do budynku (wyłącznie za zgodą pracownika) , zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu lub założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.
 • Codziennie dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem przez upoważnionego pracownika.
 • W szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa. Natomiast w przypadku, gdy pracownik będzie wykonywał czynności, przy których nie będzie mógł zachować odpowiedniego dystansu wobec dziecka, np. czynności higieniczne, pomoc w ubieraniu się dziecka, itp. należy nałożyć maseczkę lub przyłbicę, a w razie potrzeby rękawiczki.
 • Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych z elementami dydaktycznymi w godzinach od 7.15 do 14.30 a grupa przedszkolna do godziny 16.00.
 • Każda grupa będzie miała zajęcia tylko w jednej wyznaczonej Sali lub naprzemiennie.
 • W salach znajdują się pomoce szkolne, które są na stanie szkoły i mogą być skutecznie dezynfekowane. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły swoich rzeczy bez zgody wychowawcy.
 • Wszystkie przedmioty w sali będą codziennie dezynfekowane.
 • Wszystkie pomieszczenia wraz z wyposażeniem będą dezynfekowane po zakończeniu pracy, natomiast pomieszczenia sanitarne, blaty stołów i poręcze krzeseł oraz klamki co najmniej 2 razy w ciągu dnia oraz w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Dyrektor monitoruje codziennie prace porządkowe pracowników szkoły oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach.
 • Sale lekcyjne są często i właściwe wietrzone.
 • Uczniowie będą mieli przydzielone stałe miejsca przy stolikach w bezpiecznej odległości a praca na lekcjach będzie tak organizowana przez nauczycieli, aby zachować dystans społeczny.
 • Uczniowie nie mogą samodzielnie wychodzić poza teren szkoły.
 • Wychowawcy zaktualizują bazę danych numerów telefonów do skutecznej j komunikacji z rodzicami a w razie zmiany numeru telefonu ,rodzice/ opiekunowie zobowiązani są uaktualniać informację o swoich właściwych numerach telefonicznych.
 • Ograniczamy przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum, w razie potrzeby prosimy o wcześniejszy kontakt umówiony telefonicznie, a w trakcie spotkania z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Żywienie dzieci odbywać się będzie z zachowaniem procedury higieny i bezpieczeństwa.
 • Uczniowie na terenie szkoły przebywają w godzinach 7.15 – 14.30 a wychowankowie przedszkola do godziny 16.00.
 • Na teren budynku szkoły i pomieszczeń przedszkolnych wchodzi tylko uczeń lub wychowanek , a rodzic/opiekun pozostaje na zewnątrz.
 • W sali lekcyjnej uczniowie mają wyznaczone miejsca.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki , uczniowie nie wymieniają się przyborami między sobą.
 • Każdy uczeń ma własną szafkę na podręczniki w sali lekcyjnej (I-III) lub w miejscu możliwie blisko sali lekcyjnej.
 • Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boisku szkolnym lub w trakcie spacerów dynamicznych i biegów terenowych. Na terenie boiska szkolnego mogą przebywać grupy z zachowaniem dystansu odległości oraz procedur bezpieczeństwa. Nauczyciele pilnują , aby dzieci z poszczególnych grup klasowych podczas wychodzenia lub powrotu do budynku nie kontaktowały się ze sobą, grupy poruszają się z zachowaniem dystansu . Urządzenia znajdujące się na terenie boiska szkolnego po wyjściu jednej grupy i na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane. Teren boiska szkolnego dostępny jest tylko dla dzieci szkolnych i przedszkolnych i upoważnionych pracowników. W przypadku gdy uczniowie przebywają na terenie boiska szkolnego odbiór dziecka przez rodzica odbywa się na zewnątrz boiska z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
 • Z opieki świetlicowej korzystają wyłącznie uczniowie oczekujący na odjazd autobusem a w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora .
 • Uczeń nie przychodzi do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, a rodzic informuje telefonicznie o tym sekretariat szkoły.
 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko objawów chorobowych u dziecka, pracownik szkoły nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 • Jeżeli w trakcie zajęć szkolnych pracownik szkoły stwierdzi złe samopoczucie dziecka, dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o niezwłoczną informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.
 • W przypadku potrzeby odbioru dziecka w czasie zajęć szkolnych przez rodzica, ( z innych powodów niż złe samopoczucie) rodzic dzwoni do sekretariatu szkoły i informuje o takiej potrzebie i czeka poza budynkiem na swoje dziecko odprowadzane przez pracownika szkoły.
 • W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji ucznia (sala nr 7), u którego stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, takich jak: kaszel, gorączka, duszności, katar uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy.
 • Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki.
 • Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 • Dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/rodzicami /opiekunem/ opiekunami ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru ucznia z placówki informując o powodach koniecznego kontaktu z lekarzem i koniecznej izolacji od innych.
 • W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 • Pracownik sekretariatu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 • Nauczyciel - wychowawca grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej sali a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana przez pracowników obsługi (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, zabawek)
 • Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko przy głównym wejściu do budynku.
 • Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji ucznia z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.
 • Wychowawca sporządza listę uczniów i pracowników, z którymi uczeń z objawami chorobowymi miał kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych ucznia, wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 • Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

II. Zachowanie w czasie pobytu w szkole i przedszkolu

 • Uczniowie na terenie szkoły przebywają w godzinach 7.15 – 14.30 a wychowankowie przedszkola do godziny 16.00.
 • Na teren budynku szkoły i pomieszczeń przedszkolnych wchodzi tylko uczeń lub wychowanek , a rodzic/opiekun pozostaje na zewnątrz.
 • W sali lekcyjnej uczniowie mają wyznaczone miejsca.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki , uczniowie nie wymieniają się przyborami między sobą.
 • Każdy uczeń ma własną szafkę na podręczniki w sali lekcyjnej (I-III) lub w miejscu możliwie blisko sali lekcyjnej.
 • Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boisku szkolnym lub w trakcie spacerów dynamicznych i biegów terenowych. Na terenie boiska szkolnego mogą przebywać grupy z zachowaniem dystansu odległości oraz procedur bezpieczeństwa. Nauczyciele pilnują , aby dzieci z poszczególnych grup klasowych podczas wychodzenia lub powrotu do budynku nie kontaktowały się ze sobą, grupy poruszają się z zachowaniem dystansu . Urządzenia znajdujące się na terenie boiska szkolnego po wyjściu jednej grupy i na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane. Teren boiska szkolnego dostępny jest tylko dla dzieci szkolnych i przedszkolnych i upoważnionych pracowników. W przypadku gdy uczniowie przebywają na terenie boiska szkolnego odbiór dziecka przez rodzica odbywa się na zewnątrz boiska z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
 • Z opieki świetlicowej korzystają wyłącznie uczniowie oczekujący na odjazd autobusem a w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora .

III. Procedury zagrożenia COVID 19

 • Uczeń nie przychodzi do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, a rodzic informuje telefonicznie o tym sekretariat szkoły.
 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko objawów chorobowych u dziecka, pracownik szkoły nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 • Jeżeli w trakcie zajęć szkolnych pracownik szkoły stwierdzi złe samopoczucie dziecka, dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o niezwłoczną informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.
 • W przypadku potrzeby odbioru dziecka w czasie zajęć szkolnych przez rodzica, ( z innych powodów niż złe samopoczucie) rodzic dzwoni do sekretariatu szkoły i informuje o takiej potrzebie i czeka poza budynkiem na swoje dziecko odprowadzane przez pracownika szkoły.

IV. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-191

 • W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji ucznia (sala nr 7), u którego stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, takich jak: kaszel, gorączka, duszności, katar uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy.
 • Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki.
 • Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 • Dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/rodzicami /opiekunem/ opiekunami ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru ucznia z placówki informując o powodach koniecznego kontaktu z lekarzem i koniecznej izolacji od innych.
 • W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 • Pracownik sekretariatu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 • Nauczyciel - wychowawca grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej sali a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana przez pracowników obsługi (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, zabawek)
 • Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko przy głównym wejściu do budynku.
 • Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji ucznia z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.
 • Wychowawca sporządza listę uczniów i pracowników, z którymi uczeń z objawami chorobowymi miał kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych ucznia, wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 • Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

Możliwe wtedy są następujące warianty kształcenia :

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

 • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
 • W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 • W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.
 • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
 • Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
 • Wariant C – kształcenie zdalne
 • Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna jest w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

V. Procedura postępowania jeżeli zakażenie COVID-19 dotyczy pracownika szkoły lub innej osoby dorosłej.

 • W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły, będącego w trakcie pracy, niepokojących objawów zakażeniem COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 • Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 • Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 • Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest natychmiast dezynfekowany .
 • Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sławnie.
 • Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 • Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 • W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania instrukcji do dalszego postępowania.

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w ZSS w Korlinie od 1 września 2020 r. i są obowiązkowe dla nauczycieli , pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. Wszyscy z w/w są zobowiązani do ich stosowania i przestrzegania.  

Dyrektor ZZS w Korlinie mgr inż. G. Kozar

Cytat dnia

Nauka dostarcza i radości, i pociechy. Pliniusz Młodszy

Przeszukaj stronę

strefa rodzica

Do wakacji pozostało

Courtesy of Go Mylo Countdown

 sukcesy

owoce w szkole plakat 2014

iko mleko

logo mm

Kto jest on-line?

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Free business joomla templates