HomeInformacje i komunikatyPodstawowe informacje dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową w roku szkolnym 2023/2024

Podstawowe informacje dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową w roku szkolnym 2023/2024

Sprawy organizacyjne:
1. Do egzaminu może przystąpić każdy uczeń, który ukończy 10 lat w roku 2024. Odbiór karty rowerowej możliwy będzie dopiero po uzyskaniu przez zdającego 10 roku życia.
2. Uczeń zainteresowany kartą rowerową musi dostarczyć arkusz zaliczeń.
3. Arkusz zaliczeń należy wypełnić, podpisać przez prawnego opiekuna i wychowawcę.
4. Arkusz zaliczeń można odebrać osobiście u p. Barbary Ansel ( maj)
5. Wypełniony i podpisany arkusz zaliczeń należy dostarczyć do p. Barbary Ansel.
6. Termin składania arkuszy to 27 maja 2024r.
7.Uczeń, który nie oddał w terminie podpisanego arkusza zaliczeń, nie zostanie dopuszczony do egzaminu!

Egzamin teoretyczny:
1. Egzamin teoretyczny będzie w formie testu składającego się z 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru dotyczących następujących zagadnień:

 • wiadomości teoretyczne ze znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych,
 • obsługa techniczna roweru,
 • umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego (jazda rowerem),
 • pierwsza pomoc w wypadkach.

2. Wynik pozytywny uzyska uczeń, który udzieli 20 prawidłowych odpowiedzi.
3. Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniach 3 - 4.06.2024r.
4. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu teoretycznego – termin podstawowy i termin poprawkowy.
5. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas terminu poprawkowego, przystąpi do egzaminu w przyszłym roku szkolnym.

Egzamin praktyczny:
1. Egzamin praktyczny przewidziany jest w dnich 6-7 czerwca 2024r. Termin może ulec zmianie, ze względu na warunki pogodowe.
2. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu praktycznego.
3. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas drugiego podejścia egzaminu praktycznego – zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny w przyszłym roku szkolnym.
4. Egzamin praktyczny może odbyć się na rowerze osoby zdającej lub na rowerze koleżanki/kolegi.
5. Egzamin praktyczny odbędzie się na boisku szkolnym lub w innym miejscu właściwym do przeprowadzenia egzaminu.
6. Egzamin praktyczny ma na celu sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze, takich jak:

 • jazda rowerem na wprost,
 • ósemka - przejazd bez podpórek,
 • zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca,
 • skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką,
 • skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką,
 • slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru),
 • zatrzymanie się w oznaczonym miejscu,
 • szybkie zatrzymanie się na sygnał.

Pozytywny wynik uczeń uzyska osiągając minimum 90 proc. poprawnych manewrów.

Odbiór karty rowerowej:
1. Opisane zdjęcie do karty rowerowej należy dostarczyć najpóźniej do 14 czerwca 2024r. - dotyczy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego i praktycznego.
2. Opis zdjęcia powinien zawierać: imię, nazwisko, klasę i datę urodzenia.
3. Karty rowerowe można odebrać w sekretariacie szkoły do dnia 28 czerwca 2024 r.
Zachęcam do wykonywania przykładowych testów w formie e-learningowej:
https://brd.edu.pl/brd1/index.html

Barbara Ansel

Poprawiono: środa, 24, kwiecień 2024 15:00

Free business joomla templates